VÝZVA k podání podnětu k novému územnímu plánu obce Dlouhá Lhota

Územní plán

 

Obec Dlouhá Lhota je povinna dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění pořídit nový územní plán. 

 

Obec Dlouhá Lhota tímto nabízí občanům obce nebo fyzické či právnické osobě, která má vlastnická práva k pozemku nebo stavbě na území obce, že 

 

v termínu do 15.7.2021

mohou podat podněty k novému územnímu plánu.

 

Podnět musí obsahovat: 

-       údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických práv k pozemku nebo stavbě na území obce (informace o parcele),

-       údaje o navrhované změně využití ploch na území obce včetně zákresu do snímku z katastrální mapy,

-       údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele,

-       odůvodnění záměru.

 

Podněty budou posouzeny zpracovatelem a pořizovatelem z hlediska souladu se Zásadami územního rozvoje Středočeského kraje ve znění jejich aktualizací a s Politikou územního rozvoje ČR 2008 ve znění jejích aktualizací a z hlediska urbanistické koncepce a na základě těchto kritérií budou, či nebudou zastupitelstvem obce zařazeny do projednání nového územního plánu.

Upozorňujeme, že i podněty, které budou do projednání územního plánu zařazeny, mohou být z důvodu negativního stanoviska některého z dotčených orgánů i v průběhu projednávání vyřazeny.

Dále upozorňujeme na skutečnost uvedenou ve stavebním zákoně – na základě § 102 stavebního zákona lze zrušit bez náhrady zastavitelné plochy vymezené v platné územně plánovací dokumentaci, a to v případě, kdy tyto plochy byly vymezeny územním plánem nebo jeho změně před 5-ti roky a více a na tyto plochy nebylo vydáno platné územní rozhodnutí nebo územní souhlas nebo byla uzavřena veřejnoprávní smlouva nahrazující územní rozhodnutí a tyto dokumenty jsou platné.

Dovolujeme si Vás touto cestou také oslovit a požádat o nezávazné podněty k novému územnímu plánu Dlouhá Lhota (např. nová výstavba, zalesnění, založení vodní plochy, nové pěší propojení, doplnění stromořadí, sportoviště, omezení výstavby v určité lokalitě, obecná připomínka atd.).

Podnět je možno zaslat poštou nebo osobně podat do stanoveného termínu na adresu: 

Obecní úřad Dlouhá Lhota, čp. 89, 263 01 Dobříš, možno přímo vhodit do schránky k tomu určené na budově OÚ. Formuláře jsou k dispozici na OÚ nebo ke stažení na www.oudl.cz


Seznam příloh:


Vyvěšeno: 12.05.21 Sejmuto: 15.07.21 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková