Možná ohrožení

Obsah

  • Povodně
  • Epizootie
  • Epidemie
  • Dlouho trvající sucho
  • Sněhová kalamita, extrémní mráz

Povodně

  1. Místo možného výskytu
    • Zátopové lokality (obce) v povodí vodních toků
  2. Pravděpodobnost výskytu
    Přívalové a dlouhotrvající deště a při prudkém tání sněhu v jarních měsících:
  • terény zdrojnic toků a samotné vodní toky s přilehlým okolím
  • při rozvodnění a vybřežení toků značné okolní plochy
  • scelená zaplavená území
  • Rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách
    Hrozí ničivými účinky zvýšených průtoků a rychlostí vodních toků, následnými záplavami a sesuvy půdy .
    Zranění (usmrcení) osob v oblasti záplav – destrukce budov a průmyslových komplexů – zničení lidských obydlí –
    vegetace včetně zemědělské úrody – úhyn hospodářských zvířat – znehodnocování vody, potravin, dalšího zboží a
    surovin – sesuv půdy – epidemie – únik ropných produktů – havárie ve veškeré pozemní dopravě – poruchy v
    zásobování vodou – poruchy v potrubním zásobování – poruchy v zásobování energií – poruchy v telekomunikační
    síti – kontaminace atd.
  • Ohrožení obyvatelstva
    • usmrcení, utonutí nebo zranění
    • hospodářského zvířectva
    • ztráty na majetku, občanské a průmyslové zástavbě
    • zamoření místních zdrojů pitné vody
    • psychickým šokem
    • nákazami
  • Předpokládané škody
    • na energetických a telekomunikačních rozvodech
    • na vodovodních rozvodech
    • na rozvodech plynu
    • poškození obytné zástavby
    • narušení sjízdnosti železničních a silničních komunikací
    • usmrcení nebo zranění hospodářských zvířat
    • celkové narušení života v postižené oblasti
  • Předpokládané následky vyvolané mimořádnou událostí
    • problémy v zásobování vodou
    • sesuvy půdy
    • poruchy energetických dodávek
    • poruchy v telekomunikační síti
    • poruchy ve výrobních provozech
    • vyplavování ropných produktů
    • havárie v dopravě
    • epidemie
    • organizovaný zločin
  • Zásady pro provedení záchranných a likvidačních prací
    Evakuace ohroženého obyvatelstva, uzávěra ohrožených míst, zdravotnická pomoc zraněným, jejich transport do
    zdravotnických. zařízení, odsun zemřelých osob, náhradní ubytování a stravování, odpojení plynových a
    energetických sítí, odklízení trosek, obnova sítí, provedení dekontaminace (asanace),dodatečná výstavba
    provizorních protipovodňových hrází při nastávajících záplavách, odstraňování předmětů a lehkých stavebních
    objektů z břehu vodních toků při blížících se záplavách (dokončování podle kontroly), odstraňování ledových ker
    a zadržené sutě, průzkumné a vyhledávací akce za pomoci říčních člunů a vrtulníků, vlastní záchrana osob,
    hospodářských zvířat a majetku v postižených oblastech, poskytování základní humanitární pomoci.

 

Epizootie

  1. Místo možného výskytu
    • zemědělská družstva, soukromí zemědělci a chovatelé zvířat
    • prostředí, kde dochází k enormnímu rozšíření určitého biologického druhu
      nebo mikroorganizmu nad rámec jeho únosnosti
    • prostory se zavlečením nákazy hospodářských zvířat.
  2. Pravděpodobnost výskytu
    Při zavlečení nákazy na území ČR a jejím rozšíření do jednotlivých chovů, při objevu šíření nákazy,
    při zachycení původce, při výskytu v příslušném chovu hospodářských zvířat
    • závisí na zachycení původce šíření nákazy uvnitř příslušného chovu
      hospodářských zvířat
    • časová údobí výskytu bývají nepravidelná
  3. Rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách
    Ovlivňující faktory:
    • obchodování se zvířaty
    • nedovolené přesuny
    • nedodržení karanténních podmínek
    • nesprávná evidence
    • některá nebezpečí přenosu na člověka
    • závislost na účinnosti a rychlosti zamezení šíření nákazy
    • šíření na celé chovy
  4. Ohrožení obyvatelstva
    • zprostředkovaně přenosem ze zvířat, s nebezpečím nemoci až úmrtí
  5. Předpokládané škody
    • Přímé škody:
      • hmotné ztráty v důsledku úhynu a vynucené likvidace jatečných
        zvířat
      • náklady na likvidaci.
    • Nepřímé škody:
      • ztráty z mnohonásobně vyšších nákladů na prevenci a veterinární
      • očista a DDD
      • obnova chovu
  6. Předpokládané následky vyvolané mimořádnou událostí
    • propad produkce jatečných zvířat (nedostatek potravin).
  7. Zásady pro provedení záchranných a likvidačních prací

Obecné zásady:

  • klinické vyšetření, odběr laboratorních vzorků, laboratorní diagnostika, vyhlášení
    opatření
  • stanovení režimu v rámci hygienicko – epidemiologických opatření
  • provádění desinfekce a desinsekce a lokalizace ohnisek nákaz
  • přijetí opatření v zemědělských hospodářstvích
  • přijetí veterinárních opatření
  • likvidace uhynulých zvířat

Prasata:

  • vyšetření klinické
  • odběr laboratorních vzorků
  • laboratorní diagnostika
  • vyhlášení opatření
  • likvidace uhynulých, nemocných a podezřelých kusů z nákazy
  • očista a DDD

 

Epidemie

  1. Místo možného výskytu
    • Území správního obvodu ORP Opava – nelze blíže specifikovat
    • rozsáhlá území na směrech enormního šíření mikroorganismů
      • přetrvávají v závislosti na podmínkách únosnosti daného prostředí
      • na specializovaných pracovištích mohou být evokovány v důsledku chyby
  2. Příklady
    • Salmonelóza:
      • lahůdkářské, cukrářské, masné výrobny a prodejny
      • zdroje vody
      • prodejny ovoce a zeleniny
    • Virová hepatitida:
      • Nelze specifikovat. Disperzně na území města i dále, neboť se jedná se o
        návaznost na zdroj a šíření nákazy
    • Chřipka:
      • Nelze specifikovat
    • Bacilární úplavice a břišní tyf:
      • Disperzně dle zdroje nákazy. Při kontaminaci vody a potravin v celoměstském
        rozsahu
    • Obdoba platí pro další nebezpečné (zhoubné) infekce
  3. Pravděpodobnost výskytu
    • Při šíření mikroorganismů:
      • mohou odpovídat určité periodicitě
      • mohou být nepravidelné, až zcela ojedinělé.
  4. Rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách
    • Ohrožení:
      • je na zdraví a životech (význam inkubační doby a rychlosti šíření infekce)
      • ohrožení je diferencované podle míry odolnosti jednotlivých skupin
        obyvatelstva.
    • Čas:
      • rozhodující je inkubační doba
    • Počasí:
      • má vliv u bacilární úplavice a u salmonelózy
    • Intenzitu epidemie zvyšuje:
      • nedodržení správné technologie výroby potravin, skladování a prodej
      • distribuce závadných potravin a vody
      • kumulace obyvatelstva (u chřipky).
    • Jiné vlivy:
      • primární kontaminace potravin, chovů drůbeže a tím vajec u salmonelózy
      • přemnožení hlodavců a hmyzu
  5. Ohrožení obyvatelstva
    • trvalá zdravotní postižení a četná úmrtí
  6. Předpokládané škody
    • Salmonelóza:
      • postižení na zdraví, popř. úmrtí dětí a starších osob
      • ekonomické ztráty z likvidace závadných potravin a absence v zaměstnání
      • vyřazení výroben z provozu
    • Chřipka:
      • postižení na zdraví celé populace, zejm. dětí a starších věkových skupin
      • ochromení dopravy, služeb a školství
      • absence v zaměstnání
    • Obecně:
      • ztráty v důsledku absence v zaměstnání
      • ztráty z mnohonásobně vyšších nákladů na zdravotní péči (léčbu, léky)
      • hmotné ztráty z vynucené likvidace potravin
  7. Zásady pro provedení záchranných a likvidačních prací
    • léčba (hospitalizace) nemocných,vyhledávání nemocných, zavedení protiepidemických a
      karanténních opatření, likvidace závadných potravin, vyšetření a desinfekce zdrojů vody, úpravy vody
      a potravin, desinsekce a deratizace
    • aktivace součástí zdravotnické služby
    • stanovení režimu v rámci hygienicko – epidemiologických opatření
    • stanovení karanténní zóny, lokalizace ohnisek nákaz
    • podle podmínek prevence desinfekce (desinsekce nebo deratizace)

 

Dlouho trvající sucho

  1. Místo možného výskytu
    • místa se vyznačují převážně shodnými teplotními a tlakovými podmínkami
    • v dílčích lokalitách se jejich dopad různí
  2. Pravděpodobnost výskytu
    • vznikají v letních měsících, sucho se vyskytuje i po jinou část roku
    • vyvolávají je klimatické procesy, převážně dlouhodobé tlakové výše nad
      určitým teritoriem
  3. Rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách
    • ohrožení je úměrné délce trvání
    • vedro a sucho znamená zvýšený odpar vody – celkový její nedostatek,
      zátěžové biologické procesy, hnilobné procesy, růst vodní řasy, přemnožení
      mikroorganismů, zhoršenou kvalitu vody, a sníženou trvanlivost potravin a ostatního
      biologického materiálu.
  4. Ohrožení obyvatelstva
    • zátěž na rizikové skupiny nemocných – kardiaci, astmatici, dlouhodobě
      nemocní
    • ztížené podmínky osobní hygieny
    • ohrožení obyvatelstva popálením při lokálních požárech
  5. Předpokládané škody
    • na zemědělské úrodě
    • na vegetaci obecně
    • v souvislosti s růstem náhrad za zdravotní péči
  6. Předpokládané následky vyvolané mimořádnou událostí
    • problémy v zásobování vodou
    • poruchy energetických dodávek
    • poruchy v telekomunikační síti
    • poruchy ve výrobních provozech
    • vyplavování ropných produktů
    • havárie v dopravě
    • epidemie
    • požáry
    • epidemie
    • potravinové krize
  7. Zásady pro provedení záchranných a likvidačních prací
    • rozvoz vody při opatřeních nouzového zásobování
    • řešení hygienicko – epidemiologická opatření
    • zajištění stálého dispečinku a monitorování požární situace a ve zvýšené
      míře provádění kontrol

 

Sněhová kalamita, extrémní mráz

  1. Místo možného výskytu
    • Moravskoslezský kraj
  2. Pravděpodobnost výskytu
    • Krizová situace nastává v důsledku dlouhodobého sněžení ze značných přívalů
      sněhu (obvykle spolu s působením silného, nárazového větru – možnost tvorby závějí) nebo při
      dlouhodobých silných mrazech (vznik námraz, náledí, ledovek). Jak sněhová kalamita tak extrémní
      mráz jsou specificky determinovány.
    • Sněhová kalamita představuje z klimatického hlediska stav, kdy úhrn sněhových
      srážek má extrémně rostoucí průběh.
    • Extrémní mráz je míra venkovní teploty vzduchu udržující se na hodnotě pod – 10°
      C. Odvozuje se od tzv. Arktických dnů, kdy teplota klesne více než na hodnotu -10 stupňů Celsia
      i přes poledne.
  3. Rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách
    • Za ohrožená území lze považovat zóny v klimatických oblastech s vysokým úhrnem
      srážek, s vysokým počtem mrazových dnů (horské oblasti) a území s hustou sítí všech druhů
      komunikací.
    • Vlivem vysoké sněhové pokrývky, závějí a náledí dochází k omezení sjízdnosti a
      průjezdnosti silnic. Mohou nastat dopravní kolapsy značného rozsahu včetně závažné nehodovosti
      (např. nehody přepravců nebezpečných látek, hromadné nehody).
    • Působením mrazu na konstrukci kolejí i trolejového vedení může dojít k jejich
      poškození, a tím může být ochromena případně přerušena průjezdnost hlavních, vedlejších,
      místních (vlečky) i městských železničních tratí,je možné vykolejení železničních vozů při
      posunu na zasněžené nebo zaledované výhybce.
    • V souhrnu jsou ohroženými objekty stavby s velkoplošnou střešní konstrukcí do
      sklonu 30°, a všechny další objekty, kde hrozí havárie v souvislosti se sněhem nebo mrazem.
      Objekty ohrožené možnou destrukcí ze zatížení střech sněhem jsou vůči obyvatelstvu ohrožujícími
      objekty (shromaždiště většího počtu lidí).
    • Normovým zatížením střech sněhem se zabývá norma ČSN 73 00 35 (pro stavby
      projektované do konce září 2006).
  4. Ohrožení obyvatelstva
    • Nejvíce jsou ohroženy osoby soustředěné v rizikových objektech, účastníci
      dopravního provozu (cestující) a osoby , jimž je v důsledku kalamity (mrazů) značně omezen
      kontakt s civilizací a narušena dostupnost uspokojování základních potřeb (odříznutí obydlených
      lokalit).
      • prvotní
        • o těžké úrazy a úmrtí způsobené přímým účinkem sněhu, ledu
          (udušení, zlomeniny, svalová a nervová poranění, aj.) a mrazu (omrzliny,
          zmrznutí)
      • druhotné:
        • o těžké úrazy a úmrtí – při poškození objektů a konstrukcí ,
          (zlomeniny, svalová a nervová poranění, poúrazový šok aj.), při souběžných
          problémech v provozu dopravy (nehody při neprůjezdnosti nebo nesjízdnosti
          komunikací) – vánice, sněhové jazyky, ledovky, náledí.
      • poruchy psychiky (traumata z úmrtí blízkých, ze vzniku škod a ztráty
        majetku)
  5. Předpokládané škody
    • Zničení nebo poškození majetku
      • poškození, příp. destrukce budov, dopravních prostředků,
        telekomunikačních sítí, výrobních komplexů a objektů kulturního dědictví
      • poškození elektrického vedení (distribuční soustavy), vodovodů (vč.
        technologických zařízení úpraven vod, čerpacích stanic), teplovodů, plynovodů
      • znehodnocení surovin
    • Životní prostředí
      • poškození vegetace vlivem a tíhou sněhu a námrazy (polomy)
      • kupení ledových ker (záplavy)
      • erozní vlivy
      • úhyn ryb a zvěře
  6. Předpokládané následky vyvolané mimořádnou událostí
    • Ekonomika
      • likvidace nebo omezení výrobních, prodejních nebo jiných kapacit nebo
        jejich snížený výkon, omezení energetických dodávek
      • energetické ztráty
      • zamrzání substrátů na železniční trati – nutnost použití rozmrazovacích
        hal
      • zamrzání pohonných a hmot a vzduchových soustav ve vozidlech (ovlivnění
        přepravy cestujících a nákladů)
      • úbytek (nedostatek) pitné vody
      • škody na majetku i životním prostředí
    • Sociální oblast
      • nárůst požadavků na psychosociální péči o postižené osoby
      • problémy v domácnostech (závislost na dodávkách energií, na zásobování
        palivy a základními potravinami)
      • snížená kultura cestování
    • Kritická infrastruktura
      • ochromení činnosti a provozu subjektů kritické infrastruktury na území
        postiženém kalamitou nebo mrazem, např.:
      • omezování odběrů plynu výrobních podniků na technologické minimum
      • omezení vytápění obytných domů, nemocnic, škol
      • zablokování chodu tras (dopravníků) pro dopravu paliv ze skládky
      • přerušení nebo omezení odběru povrchové technologické vody z řek
      • omezení nákladové přepravy
      • odstavení vodních zdrojů (nezabezpečení dodávek surovin k úpravě vody)
      • ztížené nasazení složek IZS a provádění záchranných a likvidačních
        prací
      • Při vysoké sněhové pokrývce, při náledí na komunikacích, při vzniku
        terénních překážek – např. polomů, se komplikuje příjezd záchranných a speciálních
        vozidel
  7. Zásady pro provedení záchranných a likvidačních prací
    • zdravotnická pomoc:
      • aktivace zdravotnických zařízení a zdravotních sil
    • doprava:
      • odstraňování sněhu z dopravních cest (silniční a drážní)
      • odstraňování nebezpečných námraz a náledí z komunikací (posypy)
      • redukce udržované silniční sítě (udržují se jen vybrané silnice)
      • opravy trakčních vedení
      • náhradní doprava
    • energetika:
      • urychlené obnovení dodávek elektřiny, plynu, tepla a paliv
    • vodní hospodářství:
      • odstranění ledových ker z vodních toků
      • obnovení dodávek vody
    • objekty:
      • obecná informace vlastníkům (správcům) objektů o nebezpečí ze zatížení
        střech
      • preventivní prohlídky vybraných budov (stav stavby, únikové cesty)
      • odstraňování sněhu ze střech – shazování sněhu (rampouchů) ze střech,
        odklízení, odvozDatum aktualizace: 10.05.19 15:05:42 Zodpovídá: admin@admin.com