Možná ohrožení

Obsah

 • Povodně
 • Epizootie
 • Epidemie
 • Dlouho trvající sucho
 • Sněhová kalamita, extrémní mráz

Povodně

 1. Místo možného výskytu
  • Zátopové lokality (obce) v povodí vodních toků
 2. Pravděpodobnost výskytu
  Přívalové a dlouhotrvající deště a při prudkém tání sněhu v jarních měsících:
 • terény zdrojnic toků a samotné vodní toky s přilehlým okolím
 • při rozvodnění a vybřežení toků značné okolní plochy
 • scelená zaplavená území
 • Rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách
  Hrozí ničivými účinky zvýšených průtoků a rychlostí vodních toků, následnými záplavami a sesuvy půdy .
  Zranění (usmrcení) osob v oblasti záplav – destrukce budov a průmyslových komplexů – zničení lidských obydlí –
  vegetace včetně zemědělské úrody – úhyn hospodářských zvířat – znehodnocování vody, potravin, dalšího zboží a
  surovin – sesuv půdy – epidemie – únik ropných produktů – havárie ve veškeré pozemní dopravě – poruchy v
  zásobování vodou – poruchy v potrubním zásobování – poruchy v zásobování energií – poruchy v telekomunikační
  síti – kontaminace atd.
 • Ohrožení obyvatelstva
  • usmrcení, utonutí nebo zranění
  • hospodářského zvířectva
  • ztráty na majetku, občanské a průmyslové zástavbě
  • zamoření místních zdrojů pitné vody
  • psychickým šokem
  • nákazami
 • Předpokládané škody
  • na energetických a telekomunikačních rozvodech
  • na vodovodních rozvodech
  • na rozvodech plynu
  • poškození obytné zástavby
  • narušení sjízdnosti železničních a silničních komunikací
  • usmrcení nebo zranění hospodářských zvířat
  • celkové narušení života v postižené oblasti
 • Předpokládané následky vyvolané mimořádnou událostí
  • problémy v zásobování vodou
  • sesuvy půdy
  • poruchy energetických dodávek
  • poruchy v telekomunikační síti
  • poruchy ve výrobních provozech
  • vyplavování ropných produktů
  • havárie v dopravě
  • epidemie
  • organizovaný zločin
 • Zásady pro provedení záchranných a likvidačních prací
  Evakuace ohroženého obyvatelstva, uzávěra ohrožených míst, zdravotnická pomoc zraněným, jejich transport do
  zdravotnických. zařízení, odsun zemřelých osob, náhradní ubytování a stravování, odpojení plynových a
  energetických sítí, odklízení trosek, obnova sítí, provedení dekontaminace (asanace),dodatečná výstavba
  provizorních protipovodňových hrází při nastávajících záplavách, odstraňování předmětů a lehkých stavebních
  objektů z břehu vodních toků při blížících se záplavách (dokončování podle kontroly), odstraňování ledových ker
  a zadržené sutě, průzkumné a vyhledávací akce za pomoci říčních člunů a vrtulníků, vlastní záchrana osob,
  hospodářských zvířat a majetku v postižených oblastech, poskytování základní humanitární pomoci.

 

Epizootie

 1. Místo možného výskytu
  • zemědělská družstva, soukromí zemědělci a chovatelé zvířat
  • prostředí, kde dochází k enormnímu rozšíření určitého biologického druhu
   nebo mikroorganizmu nad rámec jeho únosnosti
  • prostory se zavlečením nákazy hospodářských zvířat.
 2. Pravděpodobnost výskytu
  Při zavlečení nákazy na území ČR a jejím rozšíření do jednotlivých chovů, při objevu šíření nákazy,
  při zachycení původce, při výskytu v příslušném chovu hospodářských zvířat
  • závisí na zachycení původce šíření nákazy uvnitř příslušného chovu
   hospodářských zvířat
  • časová údobí výskytu bývají nepravidelná
 3. Rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách
  Ovlivňující faktory:
  • obchodování se zvířaty
  • nedovolené přesuny
  • nedodržení karanténních podmínek
  • nesprávná evidence
  • některá nebezpečí přenosu na člověka
  • závislost na účinnosti a rychlosti zamezení šíření nákazy
  • šíření na celé chovy
 4. Ohrožení obyvatelstva
  • zprostředkovaně přenosem ze zvířat, s nebezpečím nemoci až úmrtí
 5. Předpokládané škody
  • Přímé škody:
   • hmotné ztráty v důsledku úhynu a vynucené likvidace jatečných
    zvířat
   • náklady na likvidaci.
  • Nepřímé škody:
   • ztráty z mnohonásobně vyšších nákladů na prevenci a veterinární
   • očista a DDD
   • obnova chovu
 6. Předpokládané následky vyvolané mimořádnou událostí
  • propad produkce jatečných zvířat (nedostatek potravin).
 7. Zásady pro provedení záchranných a likvidačních prací

Obecné zásady:

 • klinické vyšetření, odběr laboratorních vzorků, laboratorní diagnostika, vyhlášení
  opatření
 • stanovení režimu v rámci hygienicko – epidemiologických opatření
 • provádění desinfekce a desinsekce a lokalizace ohnisek nákaz
 • přijetí opatření v zemědělských hospodářstvích
 • přijetí veterinárních opatření
 • likvidace uhynulých zvířat

Prasata:

 • vyšetření klinické
 • odběr laboratorních vzorků
 • laboratorní diagnostika
 • vyhlášení opatření
 • likvidace uhynulých, nemocných a podezřelých kusů z nákazy
 • očista a DDD

 

Epidemie

 1. Místo možného výskytu
  • Území správního obvodu ORP Opava – nelze blíže specifikovat
  • rozsáhlá území na směrech enormního šíření mikroorganismů
   • přetrvávají v závislosti na podmínkách únosnosti daného prostředí
   • na specializovaných pracovištích mohou být evokovány v důsledku chyby
 2. Příklady
  • Salmonelóza:
   • lahůdkářské, cukrářské, masné výrobny a prodejny
   • zdroje vody
   • prodejny ovoce a zeleniny
  • Virová hepatitida:
   • Nelze specifikovat. Disperzně na území města i dále, neboť se jedná se o
    návaznost na zdroj a šíření nákazy
  • Chřipka:
   • Nelze specifikovat
  • Bacilární úplavice a břišní tyf:
   • Disperzně dle zdroje nákazy. Při kontaminaci vody a potravin v celoměstském
    rozsahu
  • Obdoba platí pro další nebezpečné (zhoubné) infekce
 3. Pravděpodobnost výskytu
  • Při šíření mikroorganismů:
   • mohou odpovídat určité periodicitě
   • mohou být nepravidelné, až zcela ojedinělé.
 4. Rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách
  • Ohrožení:
   • je na zdraví a životech (význam inkubační doby a rychlosti šíření infekce)
   • ohrožení je diferencované podle míry odolnosti jednotlivých skupin
    obyvatelstva.
  • Čas:
   • rozhodující je inkubační doba
  • Počasí:
   • má vliv u bacilární úplavice a u salmonelózy
  • Intenzitu epidemie zvyšuje:
   • nedodržení správné technologie výroby potravin, skladování a prodej
   • distribuce závadných potravin a vody
   • kumulace obyvatelstva (u chřipky).
  • Jiné vlivy:
   • primární kontaminace potravin, chovů drůbeže a tím vajec u salmonelózy
   • přemnožení hlodavců a hmyzu
 5. Ohrožení obyvatelstva
  • trvalá zdravotní postižení a četná úmrtí
 6. Předpokládané škody
  • Salmonelóza:
   • postižení na zdraví, popř. úmrtí dětí a starších osob
   • ekonomické ztráty z likvidace závadných potravin a absence v zaměstnání
   • vyřazení výroben z provozu
  • Chřipka:
   • postižení na zdraví celé populace, zejm. dětí a starších věkových skupin
   • ochromení dopravy, služeb a školství
   • absence v zaměstnání
  • Obecně:
   • ztráty v důsledku absence v zaměstnání
   • ztráty z mnohonásobně vyšších nákladů na zdravotní péči (léčbu, léky)
   • hmotné ztráty z vynucené likvidace potravin
 7. Zásady pro provedení záchranných a likvidačních prací
  • léčba (hospitalizace) nemocných,vyhledávání nemocných, zavedení protiepidemických a
   karanténních opatření, likvidace závadných potravin, vyšetření a desinfekce zdrojů vody, úpravy vody
   a potravin, desinsekce a deratizace
  • aktivace součástí zdravotnické služby
  • stanovení režimu v rámci hygienicko – epidemiologických opatření
  • stanovení karanténní zóny, lokalizace ohnisek nákaz
  • podle podmínek prevence desinfekce (desinsekce nebo deratizace)

 

Dlouho trvající sucho

 1. Místo možného výskytu
  • místa se vyznačují převážně shodnými teplotními a tlakovými podmínkami
  • v dílčích lokalitách se jejich dopad různí
 2. Pravděpodobnost výskytu
  • vznikají v letních měsících, sucho se vyskytuje i po jinou část roku
  • vyvolávají je klimatické procesy, převážně dlouhodobé tlakové výše nad
   určitým teritoriem
 3. Rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách
  • ohrožení je úměrné délce trvání
  • vedro a sucho znamená zvýšený odpar vody – celkový její nedostatek,
   zátěžové biologické procesy, hnilobné procesy, růst vodní řasy, přemnožení
   mikroorganismů, zhoršenou kvalitu vody, a sníženou trvanlivost potravin a ostatního
   biologického materiálu.
 4. Ohrožení obyvatelstva
  • zátěž na rizikové skupiny nemocných – kardiaci, astmatici, dlouhodobě
   nemocní
  • ztížené podmínky osobní hygieny
  • ohrožení obyvatelstva popálením při lokálních požárech
 5. Předpokládané škody
  • na zemědělské úrodě
  • na vegetaci obecně
  • v souvislosti s růstem náhrad za zdravotní péči
 6. Předpokládané následky vyvolané mimořádnou událostí
  • problémy v zásobování vodou
  • poruchy energetických dodávek
  • poruchy v telekomunikační síti
  • poruchy ve výrobních provozech
  • vyplavování ropných produktů
  • havárie v dopravě
  • epidemie
  • požáry
  • epidemie
  • potravinové krize
 7. Zásady pro provedení záchranných a likvidačních prací
  • rozvoz vody při opatřeních nouzového zásobování
  • řešení hygienicko – epidemiologická opatření
  • zajištění stálého dispečinku a monitorování požární situace a ve zvýšené
   míře provádění kontrol

 

Sněhová kalamita, extrémní mráz

 1. Místo možného výskytu
  • Moravskoslezský kraj
 2. Pravděpodobnost výskytu
  • Krizová situace nastává v důsledku dlouhodobého sněžení ze značných přívalů
   sněhu (obvykle spolu s působením silného, nárazového větru – možnost tvorby závějí) nebo při
   dlouhodobých silných mrazech (vznik námraz, náledí, ledovek). Jak sněhová kalamita tak extrémní
   mráz jsou specificky determinovány.
  • Sněhová kalamita představuje z klimatického hlediska stav, kdy úhrn sněhových
   srážek má extrémně rostoucí průběh.
  • Extrémní mráz je míra venkovní teploty vzduchu udržující se na hodnotě pod – 10°
   C. Odvozuje se od tzv. Arktických dnů, kdy teplota klesne více než na hodnotu -10 stupňů Celsia
   i přes poledne.
 3. Rozsah a ohrožení v závislosti na čase a dalších podmínkách
  • Za ohrožená území lze považovat zóny v klimatických oblastech s vysokým úhrnem
   srážek, s vysokým počtem mrazových dnů (horské oblasti) a území s hustou sítí všech druhů
   komunikací.
  • Vlivem vysoké sněhové pokrývky, závějí a náledí dochází k omezení sjízdnosti a
   průjezdnosti silnic. Mohou nastat dopravní kolapsy značného rozsahu včetně závažné nehodovosti
   (např. nehody přepravců nebezpečných látek, hromadné nehody).
  • Působením mrazu na konstrukci kolejí i trolejového vedení může dojít k jejich
   poškození, a tím může být ochromena případně přerušena průjezdnost hlavních, vedlejších,
   místních (vlečky) i městských železničních tratí,je možné vykolejení železničních vozů při
   posunu na zasněžené nebo zaledované výhybce.
  • V souhrnu jsou ohroženými objekty stavby s velkoplošnou střešní konstrukcí do
   sklonu 30°, a všechny další objekty, kde hrozí havárie v souvislosti se sněhem nebo mrazem.
   Objekty ohrožené možnou destrukcí ze zatížení střech sněhem jsou vůči obyvatelstvu ohrožujícími
   objekty (shromaždiště většího počtu lidí).
  • Normovým zatížením střech sněhem se zabývá norma ČSN 73 00 35 (pro stavby
   projektované do konce září 2006).
 4. Ohrožení obyvatelstva
  • Nejvíce jsou ohroženy osoby soustředěné v rizikových objektech, účastníci
   dopravního provozu (cestující) a osoby , jimž je v důsledku kalamity (mrazů) značně omezen
   kontakt s civilizací a narušena dostupnost uspokojování základních potřeb (odříznutí obydlených
   lokalit).
   • prvotní
    • o těžké úrazy a úmrtí způsobené přímým účinkem sněhu, ledu
     (udušení, zlomeniny, svalová a nervová poranění, aj.) a mrazu (omrzliny,
     zmrznutí)
   • druhotné:
    • o těžké úrazy a úmrtí – při poškození objektů a konstrukcí ,
     (zlomeniny, svalová a nervová poranění, poúrazový šok aj.), při souběžných
     problémech v provozu dopravy (nehody při neprůjezdnosti nebo nesjízdnosti
     komunikací) – vánice, sněhové jazyky, ledovky, náledí.
   • poruchy psychiky (traumata z úmrtí blízkých, ze vzniku škod a ztráty
    majetku)
 5. Předpokládané škody
  • Zničení nebo poškození majetku
   • poškození, příp. destrukce budov, dopravních prostředků,
    telekomunikačních sítí, výrobních komplexů a objektů kulturního dědictví
   • poškození elektrického vedení (distribuční soustavy), vodovodů (vč.
    technologických zařízení úpraven vod, čerpacích stanic), teplovodů, plynovodů
   • znehodnocení surovin
  • Životní prostředí
   • poškození vegetace vlivem a tíhou sněhu a námrazy (polomy)
   • kupení ledových ker (záplavy)
   • erozní vlivy
   • úhyn ryb a zvěře
 6. Předpokládané následky vyvolané mimořádnou událostí
  • Ekonomika
   • likvidace nebo omezení výrobních, prodejních nebo jiných kapacit nebo
    jejich snížený výkon, omezení energetických dodávek
   • energetické ztráty
   • zamrzání substrátů na železniční trati – nutnost použití rozmrazovacích
    hal
   • zamrzání pohonných a hmot a vzduchových soustav ve vozidlech (ovlivnění
    přepravy cestujících a nákladů)
   • úbytek (nedostatek) pitné vody
   • škody na majetku i životním prostředí
  • Sociální oblast
   • nárůst požadavků na psychosociální péči o postižené osoby
   • problémy v domácnostech (závislost na dodávkách energií, na zásobování
    palivy a základními potravinami)
   • snížená kultura cestování
  • Kritická infrastruktura
   • ochromení činnosti a provozu subjektů kritické infrastruktury na území
    postiženém kalamitou nebo mrazem, např.:
   • omezování odběrů plynu výrobních podniků na technologické minimum
   • omezení vytápění obytných domů, nemocnic, škol
   • zablokování chodu tras (dopravníků) pro dopravu paliv ze skládky
   • přerušení nebo omezení odběru povrchové technologické vody z řek
   • omezení nákladové přepravy
   • odstavení vodních zdrojů (nezabezpečení dodávek surovin k úpravě vody)
   • ztížené nasazení složek IZS a provádění záchranných a likvidačních
    prací
   • Při vysoké sněhové pokrývce, při náledí na komunikacích, při vzniku
    terénních překážek – např. polomů, se komplikuje příjezd záchranných a speciálních
    vozidel
 7. Zásady pro provedení záchranných a likvidačních prací
  • zdravotnická pomoc:
   • aktivace zdravotnických zařízení a zdravotních sil
  • doprava:
   • odstraňování sněhu z dopravních cest (silniční a drážní)
   • odstraňování nebezpečných námraz a náledí z komunikací (posypy)
   • redukce udržované silniční sítě (udržují se jen vybrané silnice)
   • opravy trakčních vedení
   • náhradní doprava
  • energetika:
   • urychlené obnovení dodávek elektřiny, plynu, tepla a paliv
  • vodní hospodářství:
   • odstranění ledových ker z vodních toků
   • obnovení dodávek vody
  • objekty:
   • obecná informace vlastníkům (správcům) objektů o nebezpečí ze zatížení
    střech
   • preventivní prohlídky vybraných budov (stav stavby, únikové cesty)
   • odstraňování sněhu ze střech – shazování sněhu (rampouchů) ze střech,
    odklízení, odvozDatum aktualizace: 10.05.19 15:05:42 Zodpovídá: admin@admin.com