Záměr obce uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti

Záměry obce

Obec Dlouhá Lhota v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích dle § 39 odst. 1 v platném znění oznamuje svůj záměr:

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti

  • uložení kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 763/1, 755/1 v k.ú. Dlouhá Lhota u Dobříše

Seznam příloh:


Vyvěšeno: 13.12.18 Sejmuto: 29.12.18 Zodpovídá: admin@admin.com