Oznámení pořizovatele o zahájení řízení a konání veřejného projednání návrhu změny č. 3 ÚP

Územní plán

Územní plán Dlouhá Lhota – oznámení pořizovatele o zahájení řízení a konání veřejného projednání návrhu změny č. 3 pořizované zkráceným postupem

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Obecní úřad Dlouhá Lhota jako pořizovatel úpravy územního plánu zastoupen na základě mandátní smlouvy Ing. Martinem Tichým, IČ. 71595775 podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon)

oznamuje

v souladu s § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zahájení řízení o vydání změny č. 3 územního plánu a podle § 22 a § 55b odst. 2 stavebního zákona termín veřejného projednání o návrhu změny č. 3 územního plánu Dlouhá Lhota

na pondělí 15. listopadu 2021 od 15:00 hod.

v zasedací místnosti Obecního úřadu Dlouhá Lhota, Dlouhá Lhota 56


Návrh změny č. 3 územního plánu Dlouhá Lhota bude vystaven k veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce ve dnech 13. října 2021 – 22. listopadu 2021 v tištěné podobě u pořizovatele (Obecní úřad Dlouhá Lhota, Dlouhá Lhota 56, 26301, kancelář starostky obce) a v elektronické verzi na https://drive.oudl.cz/s/NqSAHsScCY834wY

Námitky mohou k návrhu změny č. 3 územního plánu podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti podle § 23 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání.

Námitky musí obsahovat odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezení území dotčené námitkou. Povinnost doložit údaje podle katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti.

Připomínky může uplatnit každý, nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání. Dotčené orgány uplatní ve lhůtě do 7 dnů ode dne veřejného projednávání svá stanoviska. Stanoviska, námitky a připomínky se uplatňují písemně u pořizovatele.

K později uplatněným stanoviskům, připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Originál dokumentu v příloze: 

Podklady ke změně na tomto odkazu: Změna číslo 3 ÚP Dlouhá Lhota


Seznam příloh:


Vyvěšeno: 13.10.21 Sejmuto: 22.11.21 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková