Hledáme pracovníka na obsluhu ČOV

Záměry obce

Minimální doba obsluhy ČOV je cca 1h/denně. Vybraný pracovník bude odborně zaškolen dodavatelem technologie. Zájemce prosíme aby se obraceli na email podatelna@obec-dlouha-lhota.cz nebo telefon: 733 505 593.

Náplň práce:

 Zaměstnanci jsou povinni si počínat při své práci tak, aby neohrožovali zdraví a životy své i svých spolupracovníků a nezpůsobili žádné škody na zařízení. Zaměstnanci jsou povinni zúčastňovat se organizovaných školení. Pracovníci musejí bezodkladně hlásit všechny závady, které mohou ohrozit bezpečnost a správný chod zařízení a provést všechna opatření tak, aby nevznikly škody na zařízení.

Všeobecné povinnosti obsluhy:

 • zabezpečit stálou a pravidelnou činnost všech zařízení čistírny
 • udržovat jednotlivá zařízení ČOV v bezvadném stavu, chránit je před poškozením cizími osobami, účinkem velkých vod, mrazů a pod.
 • udržovat pořádek a čistotu jak na pracovišti tak i v celém areálu ČOV
 • dodržovat určené technologické postupy
 • dodržovat platné normy a předpisy
 • řádně vykonávat příkazy svých nadřízených a kontrolních orgánů
 • podrobně se seznámit s celým zařízením čistírny včetně stokové sítě, potrubí a obtoků ČOV podle dokumentace přístupné na čistírně
 • sledovat průtok, barvu, teplotu a výskyt nežádoucích látek v přitékající vodě
 • pečovat o hospodárnost provozu a o úsporu hmot a energie
 • neodkladně hlásit nadřízenému každý i drobný úraz, všechny úrazy je nutné vést v knize úrazů

Obsluha při své práci zejména:

 • sleduje výsledky čistícího procesu a za pomocí technologa udržuje nařízené hodnoty, zejména koncentraci aktivovaného kalu a koncentraci rozpuštěného kyslíku
 • kontroluje další ukazatele a hodnoty aktivace:

            1) zápach – nedostatek rozpuštěného kyslíku a hromadění kalu

            2) vzhled – čerstvý kal hnědý až světle hnědý

            3) tvorba pěny – při větším výskytu řešit systémem odkalování, ruční likvidace (odběr)

            4) teplota – účinnost čištění s klesající teplotou (pod 10oC) klesá

 • provádí orientační sedimentační zkoušky aktivovaného kalu dle potřeby, vysledované ve zkušebním provozu
 • vizuálně kontroluje chod a rovnoměrnost provzdušnění
 • vizuálně kontroluje chod čerpadel a dle potřeby a nařízení výrobce doplňuje maziva
 • 1 × měsíčně protáčí kanálové uzávěry, ruční šoupata a stavítka
 • po dobu zkušebního provozu obsluha sleduje a zajišťuje optimální režim při provozování
 • udržuje v čistotě pochůzné a přístupové lávky
 • dmychadla – provádí kontrolu dle návodu pro provoz a údržbu
 • dle potřeby čistí vzduchové filtry, pravidelně kontroluje funkce veškerého souvisejícího zařízení včetně kontroly a údržby rozvaděčů.
Další podorobnosti v přiloženém souboru.

Přihlášky je možné podávat do 15.9.2019.

Seznam příloh:


Vyvěšeno: 20.08.19 Sejmuto: 15.09.19 Zodpovídá: David Mareček