Pozvánka na zasedání zastupitelstva 03.03.2022

Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Místo konání: Místnost Obecního Úřadu v Dlouhé Lhotě

Doba konání: 03.03.2019 v 18:00 hodin

Navržený program: 


1.    Zahájení a určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

2.    Schválení programu

3.    Územní plán - změna č.3

4.    Územní plán obce Dlouhá Lhota

5.    Výstavba chodníku - postup prací

6.    Revitalizace veřejného prostranství

7.    Nová zástavba

8.    Dílčí rekonstrukce prostor v budově OÚ

9.    Hasičárna

10.Zábor pozemku a rekonstrukce hřiště

11.ČOV oplocení

12.Separovaný odpad

13.Žádost o odkup pozemků

14.Různé

  


Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.


Vyvěšeno: 24.02.22 Sejmuto: 12.03.22 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková