Obecně závazná vyhláška Obce Dlouhá Lhota č. 1/2019

Obecně závazné vyhlášky a směrnice

 Stanovují se následující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci:

  • na veřejných prostranstvích v obci, se mohou psi pohybovat pouze v doprovodu svého majitele, nebo jím pověřené osoby. Chování psů musí být usměrňováno odpovědnou osobou, tak aby neohrožovalo majetek, životní prostředí nebo životy a zdraví. Tato osoba zodpovídá za to, že v případě znečištění veřejného prostranství toto uvede bez zbytečného odkladu na vlastní náklady do původního stavu.
  • Je zakázáno vstupovat se psy nebo je vpouštět na oplocená dětská hřiště a hřbitov

Splnění povinností zajišťuje fyzická osoba, která má psa na veřejném prostranství pod kontrolou či dohledem. 

Ustanovení  se nevztahují na psy služební a záchranářské při výkonu služby a záchranných prací a na psy speciálně cvičené jako průvodci zdravotně postižených osob, popř. lovecké psy při výkonu práva myslivosti. 

 

Seznam příloh:


Vyvěšeno: 26.09.19 Sejmuto: 12.10.19 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková