Ministerstvo zemědělství - veřejná vyhláška

Obecně závazné vyhlášky a směrnice

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 následovně:

Vkládá se nový bod 2. 5., který zní: „2. 5. se stanoví, že při zalesňování v období do 31. prosince 2022 je odchylně od ustanovení § 29 odst. 1 lesního zákona možno použít reprodukční materiál lesních dřevin z kterékoli přírodní lesní oblasti a nadmořské výšky. To neplatí pro zalesňování reprodukčním materiálem smrku ztepilého. Pravidla nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin podle zákona č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu

lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu 41508/2019-MZE-16212 2 s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, nejsou tím dotčena.“


Seznam příloh:


Vyvěšeno: 22.09.19 Sejmuto: 08.10.19 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková