Pozvánka na zasedání zastupitelstva 12.9.2019

Pozvánky na zasedání zastupitelstva

Místo konání: Místnost Obecního Úřadu v Dlouhé Lhotě

Doba konání: 12.9.2019 v 19:00 hodin

Navržený program: 

 1. Zahájení  
 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 3. Schválení programu
 4. Povolení k oplocení a k připojení na vodovodní a kanalizační řád pozemku par. č. 704/1, 705/2
 5. Povolení k připojení na kanalizační a vodovodní řád 
 6. Prodloužení kanalizačního řádu
 7. Žádost o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene IP-12-6015695, Dlouhá Lhota, kNN pro p.č. 554/8
 8. Příkazní smlouva – dodatek č.1 na výkon technického dozoru stavebníka a Koordinátora BOZP
 9. Chodník projednání nabídek ke zhotovení projektu 
 10. Poplatek za zbudování veřejné části přípojky
 11. Návrh smlouvy o připojení na kanalizaci
 12. Návrh smlouvy na pronájem části pozemku par.č. 755/1
 13. Drakiáda
 14. Znak obce Dlouhá Lhota
 15. Údržba komunikací v zimním období
 16. Různé
 17. Diskuse

Ke každému z projednávaných bodů má občan obce (zákon 128/2000 Sb. §16 odst.2 písmeno c) ) právo vyjadřovat svá stanoviska.


Vyvěšeno: 05.09.19 Sejmuto: 12.09.19 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková