Veřejné projednání návrhu Územního plánu Dlouhá Lhota - NOVÝ TERMÍN 19.2.2024

Stávající územní plán pochází z dávného roku 1999 a poslední aktualizace proběhla v letech 2005 a 2008. Ovšem, abychom byli schopni účinně reagovat na současné výzvy a potřeby naší obce, bylo nezbytné provést komplexní revizi a aktualizaci územního plánu.

Vážení spoluobčané,

Přicházíme k vám s informacemi o klíčovém vývoji ohledně našeho územního plánu, který je zásadní pro budoucnost naší obce. Stávající územní plán pochází z dávného roku 1999 a poslední aktualizace proběhla v letech 2005 a 2008. Ovšem, abychom byli schopni účinně reagovat na současné výzvy a potřeby naší obce, bylo nezbytné provést komplexní revizi a aktualizaci územního plánu.

Zastavitelné plochy a Ochrana přírody

Stávající plán obsahuje několik zásadních nedostatků, které brání smysluplnému rozvoji obce. Mnoho ploch v minulosti určených k zástavbě v praxi není vhodných pro stavební aktivity, zejména pásy podél dálnice, které byly původně chybně vymezeny jako zastavitelné. Navíc, přidání nových zastavitelných ploch je v rozporu s krajským úřadem, který vyžaduje využití již existujících ploch před přidáním nových.

Očekáváme, že nový územní plán bude schopen efektivně reagovat na tuto situaci a umožní smysluplný rozvoj v lokalitách, kde dosud zástavba nebyla vymezena. Dále se zaměříme na aktualizaci koncepce územního systému ekologické stability (ÚSES) v souladu s požadavky odboru životního prostředí v Příbrami, a to podle plánu ÚSES z roku 2022.

Oblast letiště a Výšky staveb

Další klíčovou otázkou je provoz letiště a otázka vhodnosti zachování vzletové a přistávací dráhy v délce původních 2500 metrů. Zvažujeme všechny možnosti a dbáme na to, aby byl výsledek v souladu s potřebami obce a zároveň respektoval veškeré případné dopady na životní prostředí.

Nový územní plán bude také regulovat výšky staveb, přičemž se kriticky postaví k možnosti stavby rodinných domů až o 3 podlažích s plochou střechou. Chceme, aby naše malebná obec zůstala v souladu s původním charakterem a zachovala svůj nízkopodlažní ráz.

Zapojení veřejnosti a Průběh projednávání

Pro nás je klíčové zapojení našich spoluobčanů do celého procesu tvorby nového územního plánu. Již v roce 2021 jsme vás vyzvali, abyste sdíleli své myšlenky a nápady ohledně plánovaných změn. Tento krok nebyl sice zákonně vyžadován, ale pro nás byl důležitým krokem k posílení transparentnosti a demokracie.

Přehled pořizování nového územního plánu včetně předpokládaného dalšího postupu:

 • 2021 - sbírání podnětů veřejnosti
 • 2022 - projednání a schválení zadání
 • 2023 - leden-únor: společné jednání
 • 2023 - březen-duben: vyhodnocení připomínek pořizovatelem
 • 2023 - květen - červen: žádost o stanovisko nadřazeného orgánu (kraj)
 • 2023 - červenec-srpen: pokyny pro úpravu návrhu
 • 2023 - srpen-říjen: projektant upravuje návrh dle pokynů a stanovisek
 • 2023 - listopad: čekání na nejnovější zásady územního rozvoje kraje a jejich zapracování
 • 2024 - leden veřejné projednání - každý může opět podat písemně své námitky či připomínky
 • 2024 - únor-březen - vyhodnocení námitek a připomínek
 • 2024 - duben - rozeslání vyhodnocení dotčeným úřadům
 • 2024 - květen - schválení územního plánu zastupitelstvem
 • 2024 - červen - územní plán nabyde účinnosti

Veřejné projednání a Budoucnost obce

Veřejné projednání návrhu proběhne 19.února 2024 v 18.00 hodin v  budově obecního úřadu.

Po skončení veřejného projednání bude následovat lhůta 7 dní pro zaslání písemných připomínek a námitek.

Zde najdete odkaz na aktuální verzi dokumentů územního plánu.

Karolína Marečková Laštovková a zastupitelstvo obce