ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ

Rozpočet obce a hospodaření

Žadatel dne 19.10.2022 podal žádost o povolení výjimky z obecných požadavků na výstavbu a dodatečné povolení stavby:

vrtaná studna

Předmětem rozhodnutí je vydání dodatečného stavebního povolení ke stavbě vodního díla dle § 129 odst. 2 a 3 a § 115 odst. 1 stavebního zákona, povolení k nakládání s vodami podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 vodního zákona a povolení výjimky z ustanovení z § 24a odst. 2 písm. d) vyhlášky 501 pro umístění stavby, kdy nejmenší vzdálenost studny od veřejné pozemní komunikace je stanovena na 12 m, přičemž stavba má být umístěna ve vzdálenosti 4,8 m od veřejné pozemní komunikace, umístěné na pozemku parc. č. 707/29 v katastrálním území Višňová.

Stavba obsahuje:

  • vrtaná studna o hloubce 30 m s vrtným průměrem 225/185 mm a zapažením z PVC-U 125 mm,
  • manipulační šachtice, tvořená betonovými skružemi o průměru 1000 mm s výškou 500 mm nad okolní terén,
  • vodovodní potrubí a elektrický kabel v délce 1 m.

Účel: zásobování obyvatel rodinného domu vodou.


Seznam příloh:


Vyvěšeno: 14.11.22 Sejmuto: 30.11.22 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková