VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ÚZEMNÍ PLÁN

Obecně závazné vyhlášky a směrnice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Obecní úřad Dlouhá Lhota, příslušný k pořizování Územního plánu Dlouhá Lhota na základě příkazní smlouvy podle § 6 odst. 2 s plněním ustanovení § 24 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) oznamuje v souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona možnost uplatnění písemných připomínek k návrhu

Územního plánu Dlouhá Lhota.

Návrh Územního plánu Dlouhá Lhota je vystaven k nahlédnutí u pořizovatele v kanceláři Obecního úřadu Dlouhá Lhota na tel. čísle 733 505 593, u zástupce pořizovatele Ing. Renaty Perglerová na tel. čísle 606 380 252 anebo na www.obec-dlouha-lhota.cz

v termínu od 13. 1. 2023 do 28. 2. 2023 (včetně). 

Písemné připomínky může uplatnit každý u pořizovatele Územního plánu Dlouhá Lhota do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky, tj. do 28. 2. 2023. K připomínkám uplatněným po výše uvedené lhůtě se nepřihlíží.

Připomínky zasílejte elektronicky, popř. písemně na adresu pořizovatele:

Obecní úřad Dlouhá Lhota, čp. 56, 263 01 Dobříš, IDDS: t54ak3b

Seznam dokumentů ke stažení


Seznam příloh:


Vyvěšeno: 13.01.23 Sejmuto: 28.02.23 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková