OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Obecně závazné vyhlášky a směrnice

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“) jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ust. § 29 odst. 1 a § 67 odst. 1, písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpsů, a dále dle ust. § 75 odst. 1, písm. d) a ust. § 77a odst 5, písm. f) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dle ust. § 5b odst. 4 zákona a v souladu s ust. § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

stanovuje odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého (Phalacrocorax carbo sinensis) při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných) volně žijících živočichů na území Středočeského kraje

mimo území Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Kokořínsko–Máchův kraj, Blaník, Křivoklátsko, Český Ráj, Brdy, Český kras a mimo území národních přírodních rezervací (NPR) a národních přírodních památek (NPP) a všech jejich jejich ochranných pásem (dále jen „správní území krajského úřadu“).

Viz dokument v příloze.


Seznam příloh:


Vyvěšeno: 04.10.22 Sejmuto: 04.10.22 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková