Změna č. 3 územního plánu Dlouhá Lhota

Obecně závazné vyhlášky a směrnice

Zastupitelstvo obce  v y d á v á změnu č. 3 územního plánu:

1. Upravuje se vymezení zastavěného území a to pouze v místě řešené změny č.3 a ta je upřesněna v grafické části – Výkrese základního členění území - č. 1, Hlavním výkrese - č.2, a informativně zobrazena ve výkresech dalších.

2. Upravují se kapitoly Koncepce rozvoje území a urbanistická koncepce, Doprava, Vodní hospodářství, Energetika, Životní prostředí, Veřejně prospěšné stavby, Regulativy, Regulativy jednotlivých ploch ze změny č.1 a č.2 a doplňuje se kapitola Údaje o počtu listů územního plánu OBCE a počtu výkresů k ní připojené grafické části a to včetně změn názvů kapitol a některých podkapitol.

3. Všechny náležitosti změny č. 3 jsou uvedeny v textové části, která je nedílnou součástí opatření obecné povahy.

4. Součástí změny č. 3 územního plánu jsou Výkres základního členění v měřítku 1:10 000, Hlavní výkres v měřítku 1:5 000.

Znění UP ke stažení zde.

Kompletní znění vyhlášky v přílozeSeznam příloh:


Vyvěšeno: 07.03.22 Sejmuto: 23.03.22 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková