VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA návrhu zadání Územního plánu Dlouhá Lhota

Obecně závazné vyhlášky a směrnice

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA


Obecní úřad Dlouhá Lhota, příslušný k pořizování územního plánu obce podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen „stavební zákon“) oznamuje v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona projednání

 

návrhu zadání Územního plánu Dlouhá Lhota,

                           

Návrh zadání Územního plánu Dlouhá Lhota je vystaven k veřejnému nahlédnutí u pořizovatele v kanceláři Obecního úřadu Dlouhá Lhota na tel. čísle 733 505 593, u zástupce pořizovatele Ing. Renaty Perglerová na tel. čísle 606 380 252 anebo na www.obec-dlouha-lhota.cz

 

v termínu od 1. 2. 2022 do 3. 3. 2022 (včetně).

 

Dotčené orgány a oprávnění investoři mohou uplatnit u pořizovatele vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah Územního plánu Dlouhá Lhota vyplývající z právních předpisů a územně plánovacích podkladů do 30 dnů ode dne obdržení návrhu zadání.

Krajský úřad Středočeského kraje může uplatnit vyjádření do 30 dnů ode dne obdržení návrhu zadání. Nejpozději 7 dní před uplynutím 30-ti denní lhůty doručí příslušný orgán ochrany přírody pořizovateli a příslušnému úřadu stanovisko podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny.

Sousední obce mohou uplatnit u pořizovatele své připomínky do 30 dnů od obdržení návrhu zadání.

Připomínky může uplatnit každý u pořizovatele ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky.

K požadavkům dotčených orgánů, Krajského úřadu Středočeského kraje a oprávněných investorů, k podnětům sousedních obcí a k připomínkám uplatněným po výše uvedených lhůtách se nepřihlíží.

Požadavky, podněty a připomínky zasílejte elektronicky, popř. písemně na adresu pořizovatele: 

 

Obecní úřad Dlouhá Lhota, čp. 56, 263 01 Dobříš, IDDS: t54ak3b

 


Karolína Marečková Laštovková                                                                                   

starostka obce

 

 


Seznam příloh:


Vyvěšeno: 01.02.22 Sejmuto: 03.03.22 Zodpovídá: Karolína Marečková Laštovková